نحوه تمیز کردن و خرد کردن برگهای تربچه

تربچه و برگهای آن در آشپزی هندی استفاده می شود. تمیز کردن و خرد کردن برگهای تربچه یک مهارت مفید است. از این سبزی در تهیه پرانتز و کاری استفاده می شود.
دسته تربچه را بگیرید.
نوک شاخه تربچه را خرد کنید.
هر برگ را بردارید تا ببینید که برگها رسیده یا خراب شده اند یا نه ، با دقت ببینید.
با شکستن آن به کمک انگشتان ، برگ رسیده رسیده را از دسته برگهای تربچه جدا کنید.
برگ های خراب را با انگشتان جدا کنید.
برگهای آلوده را جدا کنید.
کل دسته برگها را با یک دست محکم نگه دارید.
چاقو را به دست دیگر نگه دارید تا برگها را خرد کنید.
چاقو را نزدیک دست نگه دارید و برگ ها را خرد کنید.
در ادامه به بریدن کل دسته برگ ادامه دهید.
l-groop.com © 2020